METODOLOGIA

Primera visita (1hora de durada)

  • Recopilació de dades per a la Història Clínica (mapa corporal, Hª, comportament del dolor…)
  • Exploració física del pacient (tests funcionals, actius, passius… )
  • Realització d’un diagnòstic de fisioteràpia i preparació d´un tractament (Objectius a aconseguir)
  • Tractament (teràpia manual /educació /exercici terapèutic) i explicació d’exercicis per fer a casa.

Següents visites (50′ de durada)

  • Actualització de la història i valoració de l’estat del pacient (subjectiva i objectiva).
  • Reavaluació física del pacient.
  • Aplicació del tractament i modificar/corretgir exercicis per fer a casa.